Algemene voorwaarden
Definities
Dutch Filmgroup:          Dutch Filmgroup, Firekids filmproductions Netherlands, Firekids filmproducties en FKF producties maken deel uit van de Dutch Filmgroup

Filmproductie:               het door Dutch Filmgroup georganiseerde evenement voor Wederpartij dat plaats zal vinden in of op de Locatie

Diensten:                       door Wederpartij van Dutch Filmgroup af te nemen diensten gedurende de Huurperiode

Huurperiode:                 de conform de Overeenkomst overeengekomen huurperiode van de apparatuur, waaronder in ieder geval de periode dat het Evenement plaatsvindt

Offerte:                          de door Dutch Filmgroup aan Wederpartij uitgebrachte offerte of aanbieding voor de filmproductie, de verhuur van apparatuur of de inzet van mensen ten bate van    

                                       een filmproductie

Overeenkomst:             betekent iedere overeenkomst tussen Dutch Filmgroup en de Wederpartij waarbij Dutch Filmgroup een filmproductie organiseert in opdracht van Wederpartij, de Wederpartij zaken huurt                                               en/of afneemt, de Locatie huurt en/of Diensten afneemt, van Dutch Filmgroup

Wederpartij:                  de wederpartij van Dutch Filmgroup, client, opdrachtgever

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.   Toepasselijkheid

 •         Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke rechtsbetrekking tussen wederpartij en Dutch Filmgroup  (hierna te noemen DFG).

 •         De toepasselijkheid van door Wederpartij gebruikte algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door Dutch Filmgroup van de hand gewezen.

 •         Van deze algemene voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst tussen Dutch Filmgroup en Wederpartij worden afgeweken.

2.   Offertes

 •         Alle offertes van Dutch Filmgroup zijn vrijblijvend en geldig gedurende 10 kalenderdagen na dagtekening, tenzij anders vermeld in de offerte.

 •         Alle onderhandelingen kunnen door Dutch Filmgroup steeds zonder opgave van redenen en zonder verplichtingen tot schadevergoeding en/of vergoeding van kosten, worden beëindigd.

 •         Indien opgenomen in de offerte, is het mogelijk voor de Wederpartij om een optie te nemen op een filmproductie of dienst. In de offerte zal dan ook worden opgenomen binnen welke termijn de optie zal                moeten worden omgezet in een definitieve boeking en onder welke voorwaarden.

3.   Totstandkoming overeenkomst

 •         Een overeenkomst of wijziging daarvan komt tussen Dutch Filmgroup en Wederpartij tot stand indien Wederpartij de offerte dan wel een voorstel van Dutch Filmgroup schriftelijk heeft aanvaard of                        indien Dutch Filmgroup is aangevangen met de uitvoering daarvan, en/of indien een optie wordt omgezet in een definitieve boeking conform de gestelde voorwaarden.

 •        Indien in de overeenkomst of de daarbij behorende bijlagen door Dutch Filmgroup wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere voorschriften, die niet bij de overeenkomst zijn                       gevoegd, wordt Wederpartij geacht deze te kennen tenzij hij Dutch Filmgroup onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. Dutch Filmgroup zal Wederpartij dan over deze voorschriften dan nader         informeren.

 •         Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van de door Dutch Filmgroup ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, specificaties, instructies scripts,                       storyboards keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze deel uit van de overeenkomst. Het eigendom van deze documenten blijft van Dutch Filmgroup.

 

 

4.   De productie

 •           Dutch Filmgroup zal zorgdragen voor de levering van zaken die nodig zijn voor uitvoer van een filmproductie

 •           Dutch Filmgroup zal zich inspannen om de filmproductie en de diensten te leveren conform de overeenkomst, de opgegeven specificaties en binnen de overeengekomen termijnen.

 •           Dutch Filmgroup geeft geen garantie dat de apparatuur en zaken die worden gebruikt in het kader van de filmproductie goed en/of continue functioneren.

 •           Indien een onderdeel van de filmproductie, vanwege overmacht of anderszins, geen doorgang kan vinden, zal Dutch Filmgroup zich inspannen om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.

 •           Dutch Filmgroup heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 •          Wederpartij zal alle medewerking verlenen teneinde Dutch Filmgroup in staat te stellen de overeenkomst conform de afspraken en binnen de termijnen uit te voeren.

5.   Locatie

 •            Wederpartij draagt zorg voor het zoeken en beschikbaar stellen van een filmlocatie, tenzij anders is overeengekomen in de offerte of nader overeenkomst, en draagt zorg voor het juist opleveren en de                 benodigde vergunningen.

 •             Wederpartij draagt zorg voor het netjes en film klaar opleveren van de locatie en draagt zorg voor voldoende ruimte om apparatuur, catering, voertuigen en overige zaken te kunnen opstellen, zonder                   hiervan hinder te onder vinden tijdens het filmen.

 •              Een locatie voldoet te allen tijde aan alle wet en regelgevingen zoals die op dat moment gelden. Dutch Filmgroup kan, indien dat wenselijk of noodzakelijk is, nadere bindende voorschriften geven.

 •             Wederpartij is aansprakelijk voor de (deugdelijke) naleving van de reglementen.

6.   De diensten

 •              Dutch Filmgroup levert de nader in de offerte omschreven diensten, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2 en 5.6

 •              Door Wederpartij ingeschakelde derden betrokken bij de filmproductie kunnen Dutch Filmgroup opdracht geven tot het verlenen van aanvullende diensten. Indien Dutch Filmgroup deze diensten kan                    leveren, komen de kosten van deze aanvullende diensten te alle tijden voor rekening van Wederpartij. Op verzoek van Wederpartij kunnen partijen een maximum bedrag overeenkomen                                        waarboven Dutch Filmgroup voorafgaand overleg met Wederpartij zal voeren alvorens zij daadwerkelijk tot het verlenen van zulke diensten zal overgaan.

 •              De Wederpartij is verplicht om een aantal diensten van Dutch Filmgroup af te nemen met betrekking tot de filmproductie. Deze worden nader omschreven in de offerte

 

7.   Bepaling van de orde

 •              Wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het doen en nalaten van door of namens Wederpartij ingeschakelde of aanwezige derde partijen en gasten bij de filmproductie.

 •              Wederpartij is verplicht het personeel van Dutch Filmgroup en/of gemachtigden van Dutch Filmgroup te allen tijde toegang te verlenen tot de filmlocatie (ook te noemen film set of opname locatie) ofwel              voor door hen te verrichten werkzaamheden ten behoeve van Wederpartij en de filmopnames ofwel indien noodzakelijk is in het kader van veiligheid, ontruiming enzovoorts.

 •              Wederpartij dient te beschikken over geldige filmvergunningen of film/wapenvergunning dan wel andere vergunningen en/of (veiligheid)certificaten. De kosten hiervan zijn te alle tijden voor de                              Wederpartij.

 •             Het door Wederpartij aanbrengen van reclame, borden, spandoeken, decoratie enz. in, aan, op en/of rondom de filmlocatie dient in voorafgaand overleg met Dutch Filmgroup te geschieden en kan                     uitsluitend met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Dutch Filmgroup.  Goedkeuring van Dutch Filmgroup laat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Wederpartij voor enige schade                     ontstaan onverlet.

8.   Huursom, overige prijsafspraken, facturering en betaling

 •             De vergoeding voor het gebruik door Wederpartij van (film) apparatuur en/of de organisatie van een filmopname/filmproductie alsmede de overige prijsafspraken met betrekking tot de door Dutch                         Filmgroup te leveren diensten zijn door partijen nader overeengekomen in de offerte met uitzondering van de in artikel 7.2 omschreven aanvullende diensten welke separaat door Dutch Filmgroup bij                   Wederpartij in rekening zullen worden gebracht. Alle in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 •            Tenzij anders opgenomen in de offerte of anders overeengekomen door partijen:* Dient het in de offerte genoemde voorschot bedrag uiterlijk 48 uur voor aanvang van de filmproductie (of de opstart                     hiervan), dan wel de te leveren diensten of verhuur van apparatuur, door Wederpartij te worden betaald bij gebreke van welke betaling Dutch Filmgroup het recht voorbehoud de filmproductie (verhuur                 van apparatuur of te leveren diensten) geen doorgang te laten hebben.* Zal betaling van het restant van de in de offerte overeengekomen vergoeding alsmede de kosten van de in artikel 7.2 genoemde               aanvullende diensten uiterlijk te geschieden binnen veertien dagen(14) na factuurdatum.

 •             Ieder beroep van Wederpartij op korting, opschorting of verrekening is uitgesloten. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Dutch Filmgroup gerechtigd vanaf de vervaldatum de                   wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

 •             Indien Wederpartij niet, niet geheel of niet tijdig aan een van haar betalingsverplichtingen voldoet, dan is Dutch Filmgroup gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen,                       zonder  dat Dutch Filmgroup gehouden is tot vergoeding van enige kosten of schade. De Wederpartij is dan nog immer verplicht om de volledige in de offerte opgenomen vergoeding aan Dutch                             Filmgroup te voldoen.

9.   Intellectuele eigendommen

 •           Alle rechten van intellectuele eigendom die voortvloeien uit de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst; ten aanzien van de door Dutch Filmgroup ter beschikking gestelde zaken, tekeningen,              scripts en specificaties; te leveren diensten en de filmproductie, berusten en blijven berusten bij Dutch Filmgroup of haar licentiegevers. Wederpartij kan hier (wettelijk) geen aanspraak op maken.

10. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

 •           Onder een niet-toerekenbare tekortkoming van Dutch Filmgroup wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, in aanvulling op wat daaronder in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten                komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dutch Filmgroup geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet meer in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder in ieder geval, doch              niet uitsluitend, staking, weersomstandigheden, tekort aan mankracht, ziekteverzuim, transport problemen, niet beschikbaar zijn van de locatie, en/of niet-nakoming of niet tijdige nakoming van de                        verplichtingen door toeleveranciers.

11.  Aansprakelijkheid, vrijwaring en verzekering

 •          Dutch Filmgroup is niet aansprakelijk voor enige schade, kosten en claims van derden op grond van het niet, niet volledig of niet tijdig nakomen van enige verplichting op basis van de overeenkomst, op               grond van onrechtmatige daad en/of welke andere grond dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekenloosheid van Dutch Filmgroup.

 •          Dutch Filmgroup is niet aansprakelijk voor schade, kosten en/of claims van derden veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet ondergeschikten voor wie zij volgens de wet           aansprakelijk is.

 •         Wederpartij vrijwaart Dutch Filmgroup en haar ondergeschikten en door haar ingeschakelde niet-ondergeschikten voor schade, kosten en/of aanspraken van derden veroorzaakt door het handelen of                  nalaten van Wederpartij, namens Wederpartij ingeschakelde of aanwezige derden en/of gasten gedurende de filmproductie of huurperiode, aan apparatuur, aan zaken of personen die op de filmlocatie                aanwezig zijn en/of zaken die door Dutch Filmgroup of derden ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van een de filmproductie.

 •         Wederpartij zal een sluitend pakket van verzekeringen hebben afgesloten, met een toereikende dekking van, in ieder geval, enige aanspraken van derden en/of Dutch Filmgroup en van enige schade                  waarvoor Wederpartij aansprakelijk kan worden gehouden, ten gevolge van de huur en/of filmproductie. De Wederpartij zal op Dutch Filmgroup eerste verzoek en niet later dan 48 uur voor aanvang van de          filmproductie of verhuur van apparatuur, de verzekeringspolis overleggen, waaruit blijkt dat de Wederpartij adequaat is verzekerd gedurende de huurperiode of filmproductie en alle relevante premies heeft          betaald.

12.  Beëindiging en annulering

 •         Dutch Filmgroup is gerechtigd deze overeenkomst onverwijld en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien Wederpartij;* surseance van betaling aanvraagt;* krachtens                          rechterlijke vonnis in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan haar surseance van betaling is verleend;* een procedure tot liquidatie van haar onderneming in gang heeft gezet;* één van de                        verplichtingen uit de overeenkomst toerekenbaar niet nagekomen is tenzij de tekortkomingen gezien haar aard of geringe betekenis een beëindiging niet rechtvaardigt.

 •         Partijen zullen met elkaar in overleg treden indien zij klachten hebben met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst en zullen elkaar de gelegenheid geven eventuele toerekenbare                                tekortkomingen te verhelpen alvorens over te gaan tot beëindiging van deze overeenkomst. Deze klachten worden door partijen schriftelijk kenbaar gemaakt aan elkaar.

 •         Bij annulering door Wederpartij van de filmproductie of de huur van (film) apparatuur en/of diensten, op enig moment, is Wederpartij verplicht de volledige in de offerte opgenomen vergoeding aan Dutch              Filmgroup te voldoen. Dutch Filmgroup is gerechtigd om bij gedeeltelijke annulering de overeenkomst geheel te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.

13.  Overige bepalingen

 •        Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Enige geschillen ontstaan uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.